Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιμο του διακόπτη.


  1. Εξαιτίας αυτεπαγωγής το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο θα ξεκινήσει από την τιμή μηδέν και θα αυξηθεί «σιγά – σιγά»* στην τελική του τιμή. Άρα αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη Ι1=0, ενώ
Ι=Ι2= Ε/(R2+r) = 84V/12Ω= 7Α.
2. Vπολ= Ε-Ιr= 84V-7Α·2Ω= 70V.

Και η τάση όμως VΑΓ= Vπολ= 70V, ενώ Ι1=0 και άρα η τάση στα άκρα του πηνίου είναι:

VL = VΒΓ= 70V.

3. Η ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πηνίο είναι:

Εαυτ= - L·di1 /dt ή

di1 /dt = - Εαυτ/L = - (-70)/0,2 = 350Α/s.

4. Μόλις σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο δεν θα έχουμε πλέον φαινόμενο αυτεπαγωγής και η τάση στα άκρα του πηνίου θα είναι μηδέν.
Οι αντιστάτες R1 και R2 θα έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση, συνεπώς συνδέονται παράλληλα και

R12=R1·R2/(R1+R2) = 10·10/20Ω= 5Ω

Έτσι το κύκλωμα θα διαρρέεται από ρεύμα:

Ι=Ε/(R+r) = 84V/7Ω= 12Α.

Vπολ=Ε-Ιr= 84-12·2= 60Ω και

Ι12= Vπολ/R1= 6Α.

Συνεπώς U= ½ L·Ι12 ή

U= ½ ·0,2·36J=3,6J.

* το σιγά- σιγά μην το πάρουμε και τοις μετρητής.. Η σταθεροποίηση θα γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι περίπου 0,1s.