Ισχύς δύναμης.

Αφού το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα ΣF=0, οπότε δέχεται από το γερανό κατακόρυφη δύναμη F=1000Ν. Η ισχύς της δύναμης αυτής (άρα και του γερανού) είναι Ρ=F·υ=200W.

Το σώμα ανέρχεται κατά h=υt=6m και η δυναμική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά ΔU=mgh=6.000J.

Με βάση τα παραπάνω οι απαντήσεις είναι:

i. Λ

ii. Λ

iii. Σ

iv. Λ

v. Σ