Δύο ελατήρια και Ενέργεια Ταλάντωσης.

α) Στη θέση ισορροπίας:

ΣF= 0 ή Fελ-W=0 ή Κ1Δl1= mg (1)

Έστω το σώμα σε μια τυχαία θέση που απέχει κατά x από την θέση ισορροπίας.

Για τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του έχουμε (βλέπε σχήμα):

ΣF= Fελ1-Fελ2-W= Κ1l1-x) – Κ2·x – mg = Κ1Δl11· x – Κ2·x – mg και λόγω της (1)

ΣF= - (Κ12) ·x, συνεπώς το σώμα εκτελεί α.α.τ. με σταθερά επαναφοράς D= Κ12.

β) Η ενέργεια που προσφέραμε στο σώμα για να το ανεβάσουμε κατά d, είναι ίση με την ενέργεια ταλάντωσης. Μόλις αφήσουμε το σώμα να κινηθεί έχει μηδενική ταχύτητα, άρα η θέση αυτή είναι ακραία θέση και Α= d=0,5m.

Ετ= ½ DΑ2 = ½ (Κ122 = ½ 300·0,25J= 37,5J.

γ) Βρίσκουμε την νέα θέση ισορροπίας, όπου το ελατήριο έχει συσπειρωθεί κατά Δl2.

ΣF= 0 ή Fελ2=mg ή

Κ2Δl2 = mg ή Δl2 = 4·10/200m= 0,2m.

Την στιγμή που λύθηκε το ελατήριο Κ1, το σώμα βρισκόταν στην κάτω ακραία θέση της ταλάντωσής του, απέχοντας κατά Α από την αρχική θέση ισορροπίας του, που το κάτω ελατήριο είχε το φυσικό μήκος του.

Στη θέση αυτή απέχει κατά Α1l2 = 0,5m-0,2m = 0,3m. Αυτή είναι και η μέγιστη απομάκρυνση για την νέα ταλάντωσή του. Δηλαδή Α2= 0,3m.

Έτσι έχουμε:

Ε2= ½ DΑ22 = ½ 200·0,32J= 9J.