ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α) Η αρχική κινητική ενέργεια των σωμάτων είναι ΚΑΒ= ½ mυ02.

β) Το έργο του βάρους υπολογίζεται από τη σχέση:

W= Uαρχ- Uτελ = mgh-0 = mgh

γ) Η επιτάχυνση των σωμάτων είναι ίση με g.

δ) Εφαρμόζοντας την ΑΔΜΕ, βρίσκουμε (και για τα δύο σώματα)

Καρχ+ Uαρχ = Κτελ+ Uτελ

½ mυ02 + mgh = ½ mυ2.

Με βάση τα παραπάνω οι απαντήσεις είναι:

Σ

Λ

Σ

Σ