Περιοδικός πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός Περιοδικός Πίνακας
Α

Λ

ΒΜ

Ε

Ζ
ΔΗ


Θ

Γ

Κi) Ποιο από όλα τα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού και ποιο τη μικρότερη;

ii) Το οξείδιο του Λ είναι όξινο ή βασικό;

iii) Το οξείδιο ενός στοιχείου είναι επαμφοτερίζον. Ποιο μπορεί να είναι το στοιχείο;

iv) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Ε ή το Ζ και γιατί;

v) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Δ ή το Β και γιατί;

vi) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Ε ή το Ζ και γιατί;

vii) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Γ ή το Δ και γιατί;

viii)Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του στοιχείου Λ είναι 10kJ/mol. Η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του ίδιου στοιχείου μπορεί να είναι:

α) 8 kJ/mol β) 10 kJ/mol γ) 15 kJ/mol δ) 45 kJ/mol

Απάντηση:

i) Μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού έχει το Α και μικρότερη το Γ.

ii) βασικό.

iii) Το στοιχείο Μ.

iv) Το Ε γιατί χωρίς να αλλάζουμε στιβάδα αυξάνεται το πυρηνικό φορτίο κατά 1 στο Ζ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η έλξη των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας.

v) Το Δ γιατί έχει μια στιβάδα παραπάνω από το Β.

vi) Το Ζ, αφού τα ηλεκτρόνια σθένους δέχονται μεγαλύτερη έλξη από τον πυρήνα.

vii) Το Δ, μικρότερη ατομική ακτίνα και περισσότερα ηλεκτρόνια σθένους.

viii) το δ. 45KJ/mol αφού το δεύτερο ηλεκτρόνιο θα φύγει από την πρώτη στιβάδα και όχι από την δεύτερη.

Δείτε την απάντηση σε pdf