Κινητική ενέργεια και Έργο.

Με εφαρμογή του ΘΜΚΕ παίρνουμε:

Κτελαρχ = WF

Όπου το έργο της δύναμης υπολογίζεται από το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου. Έτσι μέχρι τα 6m, W1= 48J, ενώ μέχρι τα 10m W2= 64J.

Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας είναι ίση με το ρυθμό με τον οποίο η δύναμη μεταφέρει ενέργεια στο σώμα, δηλαδή:

ΔΚ/Δt= Ρ= F·υ

Όμως λόγω της δύναμης το σώμα επιταχύνεται, συνεπώς η ταχύτητα αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ισχύς της δύναμης μεταξύ των θέσεων x=0 και x=6m.

Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι:

i) Σ

ii) Σ

iii) Λ

iv) Λ

v) Λ

vi) Σ

vii) Λ