Οξειδωτική δράση Η2

Το Η2 Οξειδωτικά δρά στην αντίδραση:

γ. H2 + 2Na → 2NaH

αφού ο Α.Ο. από 0 παίρνει τιμή -1.