Αυτεπαγωγή κατά το άνοιγμα του διακόπτη.

α) Από τον νόμο του Οhm έχουμε:

Ι1= Ε/R1= 20/4Α =5Α. και

Ι2= Ε/R2= 20/ 10=2 Α.

β) Από τον νόμο του Οhm για το κύκλωμα έχουμε:

Εαυτ1·(R1+R2) = 5·14V= 70V.

Να σημειωθεί ότι λόγω αυτεπαγωγής το πηνίο αντιστέκεται στη μείωση της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει, άρα του Ι1.

γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι ίσος με την ισχύ που μετατρέπεται σε θερμότητα στο κύκλωμα.

dU/dt = Ι2·Rολ= 25·14 J/s = 350 J/s

ή dU/dt = ΡΕαυτ= Εαυτ·Ι= 70·5 J/s= 350J/s.

δ) Πριν το άνοιγμα του διακόπτη η τάση στα άκρα του αντιστάτη R2, VΑΓ είναι θετική, ενώ μετά το άνοιγμα του διακόπτη διαρρέεται από ρεύμα αντίθετης φορά και η τάση γίνεται αρνητική. Έτσι το διάγραμμα είναι αυτό του σχήματος. Ας προσέξουμε ότι πριν το άνοιγμα VΑΓ= Ι2R2 = 2·10V= 20V, ενώ αμέσως μετά το άνοιγμα:

VΓΑ= Ι1·R2 = 5·10V= 50V ή VΑΓ = - 50V