Συμβολή κυμάτων.

1. Από την εξίσωση της απομάκρυνσης έχουμε ω=2π ή Τ=1s, οπότε λ=υ·Τ=2m.

Αφού το σημείο Σ παραμένει ακίνητο θα ισχύει:

r1-r2 = (2N+1)·λ/2

επειδή το σημείο Σ είναι το πρώτο μετά την μεσοκάθετο Ν=0 και

r1-r2 = λ/2 ή

r1= r2 + λ/2 = 8m+1m=9m.

2. Τα κύματα θα φτάσουν στο σημείο Σ τις χρονικές στιγμές:

t1= r1/υ = 9/2s= 4,5s και

t2= r2/υ = 8/2s= 4s

Συνεπώς την στιγμή t0 έχει φτάσει το κύμα από την πηγή Ο2, όχι όμως από την πηγή Ο1.

Η εξίσωση του κύματος από την πηγή Ο2 είναι:

y= 0,1·ημ2π(t- r2/λ) =0,1·ημ2π(t- r2/2)

Το σημείο Σ λοιπόν θα ταλαντωθεί σύμφωνα με την εξίσωση:

yΣ= 0,1·ημ2π(t- 8/2)

και αντίστοιχα η ταχύτητα ταλάντωσής του θα είναι:

υ= 0,1·2π·συν2π(t-4) ή

υ= 0,2π·συν2π(25/6-4) =0,2π·συν(2π·1/6) = 0,2π·συνπ/3 = 0,1π m/s.