Κίνηση εκκρεμούς. ΑΔΜΕ και μη συντηρητικές δυνάμεις.

α) Η τάση είναι κάθετη στη μετατόπιση άρα W=0

β) i. Τη στιγμή που ξεκινά το σώμα έχει τις εξής ενέργειες: Κινητική και Δυναμική.

ii. Στο κατώτατο σημείο το σώμα έχει τις εξής ενέργειες: Κινητική.

γ) Ισχύουν και τα δύο.

δ) Εφαρμόζοντας την ΑΔΜΕ μεταξύ της θέσης Α και της θέσης Δ, στην οποία η ταχύτητα του σφαιριδίου μηδενίζεται, έχουμε:

ΚΑ+UΑΔ+UΔ

Αν θέσουμε UΑ=0 (η χαμηλότερη μεταξύ των δύο θέση) και ΚΔ=0, έχουμε:

½ mυ02 = mgh ή h= υ02/2g

h= 9/20m=0,45m.

ε) Εφαρμόζοντας την ΑΔΜΕ μεταξύ της θέσης Α και της θέσης Γ, έχουμε:

ΚΑ+UΑΓ+UΓ

Αν θέσουμε UΓ=0 (η χαμηλότερη μεταξύ των δύο θέση) θα πάρουμε:

½ mυ02+ mgl= ½ mυΓ2 ή

υ02+ 2gl= υΓ2

9+2·10·0,8=υΓ2υΓ=5m/s

ΣF=m·υ2/R Τ-mg= mυ2/lT= 20+ 2·25/0,8= 20+62,5=82,5N
στ) Ισχύουν οι προτάσεις iii. και iv.