Μεταφορική και στροφική Κινητική ενέργεια.

1. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του κυλίνδρου είναι:

dL/dt= Στ= F·R

Παρατηρούμε ότι παραμένει σταθερός, οπότε:

dL/dt = ΔL/Δt = (L-0)/(t-0) = L/t.

Έτσι L= F·R·t = 1·0,1·0,3kgm2/s= 0,03 kgm2/s.

2. Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την μεταφορική κίνηση και παίρνουμε:

Κτελ- Καρχ = Ww+ WF ή

Κμετ= mg·x1-F·x2 = 2·0,1J-1·0,1J= 0,1J

Αφού το σημείο Α ανέβη κατά 0,1m και ο κύλινδρος κατέβει κατά 0,1m, σημαίνει ότι ξετυλίχθηκε νήμα μήκους l=0,2m.

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την περιστροφική κίνηση και παίρνουμε:

Κτελαρχ= Wτ ή

Κστρ= F·R·θ =F·l = 1·0,2J=0,2J.