Κύλινδρος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.1


1) Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την μεταφορική κίνηση, παίρνουμε:

ΣF= mαcm ή

αcm= F/m = 20/20 m/s2 = 1m/s2.

2) Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την στροφική κίνηση, παίρνουμε:

Στ= Ι·αγων ή

F·R= ½ mR2·αγων ή

αγων= 2F/mR= 2·20/20·0,4 rad/s2 =5 rad/s2.

3) Η μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, οπότε:

υ= αcm·t = 10m/s και x= ½ αcm·t2 = ½ 5·102 m =250m.

Για την περιστροφική κίνηση:

ω= αγων·t =5·10 rad/s =50 rad/s

και η γωνία περιστροφής θ= ½ αγων·t2 = ½ ·5·100rad = 250rad.

Το σημείο Α έχει μια ταχύτητα λόγω μεταφορικής κίνησης, την υcm και την γραμμική ταχύτητα εξαιτίας της στροφικής κίνησης, όπως στο σχήμα.

υΑ= υcm-υγρ = υcm- ω·R = 10m/s- 50·0,4 m/s= - 10 m/s.