Σωληνοειδές και επαγωγή.
α) Σ

β) Σ

γ) Σ

δ) Λ

ε) i)Σ , ii) Σ