Γωνία εκτροπής.

Κατά την είσοδό της στο πρίσμα η ακτίνα δεν αλλάζει πορεία. Στην απέναντι πλευρά πέφτει σχηματίζοντας με την πλευρά γωνία θ=30°, συμπληρωματική της γωνίας Α. Συνεπώς η γωνία πρόσπτωσης φ=60°.

Βρίσκουμε την κρίσιμη γωνία, ημθcrit= 1/n =0,6, ενώ η ημ60°= 3 ½/2 = 0,85, δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από την κρίσημη, οπότε θα έχουμε ολική ανάκλαση και η ακτίνα θα πέσει στο σημείο Δ. Η γωνία ΒΟΔ είναι 30°, όσο και η γωνία Β, οπότε η γωνία ΟΔΒ είναι 120°, οπότε η γωνία πρόσπτωσης είναι θ=30°.

Παίρνοντας τον νόμο του Snell έχουμε:

n·ημθ=1·ημβ → ημβ= 5/3· ½ = 5/6

Γωνία εκτροπής της ακτίνας σε σχέση με την αρχική διεύθυνση είναι η γωνία ε η οποία είναι συμπληρωματική της β. Συνεπώς συνε= 5/6.