Ισορροπία δύο σωμάτων.

Α) Στο σώμα Α ασκείται το βάρος του Β1=m1g= 30Ν και η τάση Τ1 του νήματος.

Επειδή ισορροπεί ΣF=0 → Τ1= 30Ν

Στο σώμα Γ ασκούνται:

Το βάρος του από τη Γη: Β2=m2g = 10Ν.

Η τάση του κάτω νήματος, η οποία επειδή το νήμα είναι αβαρές Τ1΄= Τ1= 30Ν και η τάση Τ2 του πάνω νήματος.

Το σώμα ισορροπεί: ΣF=0 ή Τ2= Τ1΄+ Β2 = 40Ν.

Β) Μόλις κόψουμε το πάνω νήμα και τα δύο σώματα πέφτουν ελεύθερα με επιτάχυνση g, άρα η μόνη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα είναι το βάρος του, συνεπώς Τ=0.

Οι απαντήσεις είναι:

Α)

1) Λ

2) Λ

3) Σ

4) Λ

Β) μηδέν.