Ισόχωρη θέρμανση.

  1. Q=nCvΔΤ → ΔΤ =Q/nCv = 1200/(2/R·3R/2) =400Κ

Τ21= ΔΤ → Τ2=800Κ.

Για την μεταβολή ισχύει ο νόμος του Charles p11= p22 ή

p2=p1·Τ21=0,8·105·800/400 Ν/m2 =1,6·105 Ν/m2.

Οι μεταβολές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.