Ανέβασμα τσάντας.

Στην τσάντα ασκούνται οι δυνάμεις:

Η τάση του νήματος και το βάρος της. Αφού οι δυνάμεις είναι σταθερές το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση:

ΣF=m·α ή Τ-Β=mα ή Τ=mg+mα (1)

Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη για την οποία:

y= ½ αt2 ή α= 2y/t2 = 2·8/100m/s2 = 0,16 m/s2.

Και από την (1) Τ= 400Ν +40·0,16Ν = 406,4Ν.