Κατακόρυφη κίνηση.

Αφού το σώμα σε όλες τις περιπτώσεις κινείται με σταθερή ταχύτητα ΣF=0, οπότε:

F=Β =20Ν