Αδιαβατική μεταβολή.

1. Λ

2. Σ

3. Σ

4. Σ

5. Λ