Ερωτήσεις Ταλαντώσεων.

1) iv)

2) i)

3) i)

4) β)

5) ii)

6) β)

7) δ)

8) iii)