ΑΔΜΕ και Κεντρομόλος δύναμη.

i) Εφαρμόζοντας την ΑΔΜΕ μεταξύ των θέσεων Α και Δ και θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που περνά από το Δ, παίρνουμε:

ΚΑ+UΑ= ΚΔ+UΔ ή

mgR = ½ mυ2 ή

υ2 = 2gR = 2·10·0,8 = 16m2/s2 ή υ= 4m/s.

ii) Οι δυνάμεις που ασκούνται στην σφαίρα στη θέση Δ είναι το βάρος της και η κάθετη αντίδραση του επιπέδου. Επειδή η σφαίρα διαγράφει κυκλική τροχιά η συνισταμένη τους θα είναι η κεντρομόλος δύναμη.

ΣF=mυ2/R.

N-mg=mυ2/R.

N= mg+mυ2/R=0,2·10+0,2·16/0,8 N = 6N