Οξείδωση του σιδήρου.

Fe+ H2SO4

FeSO4 +

H2

x mol

x mol

Όπου x= V/Vmol= 4,48/22,4 = 0,2 mol.

΄Αρα στην δεύτερη αντίδραση θα έχουμε 0,4mol Fe:

Fe+ 3H2SO4

Fe2(SO4)3

+3SΟ2 + 6H2Ο

2x mol

6x mol

Άρα ο όγκος του SΟ2 θα είναι V=2x·22,4L= 8,96L.