Συντηρητικές και μη δυνάμεις.

α) Κ= ½ mυ2 υ2 =2Κ/m = 2·36/2 = 36m2/s2υ=6m/s.

β) Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ από την αρχική θέση, μέχρι τη θέση που το σώμα σταματά.

Κτελ- Καρχ= WΒx+ WΒy+WΝ+ WΤ. (1)

Αλλά Κτελ=0 WΒy=WN = 0 δυνάμεις κάθετες στην μετατόπιση και η σχέση (1) γίνεται:

αρχ = - mgημθ·x - Τ·x → x= Καρχ/(mgημθ+Τ) = 36/(10+2)m = 3 m.

γ) Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ από την αρχική θέση, μέχρι να ξαναγυρίσει το σώμα στην αρχική του θέση.

Κτελ- Καρχ= WΒ+ WΝ+ WΤ. (2)

Αλλά WΒ= 0, αφού είναι συντηρητική δύναμη και WN = 0 δύναμη κάθετη στην μετατόπιση και η σχέση (2) γίνεται:

Κτελ – Καρχ = - Τ·2x → Κτελ= 36J -2·2·3J= 24J.