Διάγραμμα μετατόπισης.

Ένα κινητό κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραμμα φαίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεμένες

α. Από 0-t1 το κινητό:

i) Κινείται προς τα δεξιά, Σ

ii) Έχει σταθερή ταχύτητα Λ

iii) Έχει θετική επιτάχυνση Λ

iv) Έχει αρνητική επιτάχυνση. Σ

β. Την χρονική στιγμή t2:

i) Έχει θετική ταχύτητα Λ

ii) Έχει αρνητική επιτάχυνση Σ

iii) Η ταχύτητά του είναι μηδενική, άρα και η επιτάχυνσή του είναι μηδέν. Λ