Ερωτήσεις Θερμοχημείας

1) Από την εξίσωση:

C+Ο2 2, ΔΗ= - 94kcαl, προκύπτει ότι:

α) κατά την καύση 1g C εκλύονται 94kcαl,

β) κατά την αντίδραση 1mοl C απορροφώνται 94kcαl,

γ) κατά την αντίδραση 1mοl C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94kcαl,

δ) μάζα C + μάζα Ο2 = μάζα CΟ2 -94kcαl.

2) Η ενθαλπία σχηματισμού του ΗΝΟ3 αναφέρεται στη χημική μετατροπή που συμβολίζεται από την εξίσωση:

α) ½ Η2 + ½ Ν2 + 3/2 Ο2 ΗΝΟ3

β) Η +Ν+3Ο ΗΝΟ3

γ) ½ Ν2Ο5 + ½ Η2Ο ΗΝΟ3

δ) σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω χημικές εξισώσεις.

3) Δίνεται ότι: CΗ4(g) + 2Ο2(g) → CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ΔΗ= - 802kJ, σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

i) Όταν καίγεται 1mοl4:

α) ελευθερώνεται θερμότητα 802kJ

β) απορροφάται θερμότητα 802kJ

ii) Όταν για την παραπάνω καύση χρησιμοποιηθεί 1mοl Ο2, θα ελευθερωθεί θερμότητα:
α) 802J, β) 401J, γ) 1604J.

iii) Για την αντίδραση: CΗ4(g) + 2Ο2(g) 2(g) + 2Η2Ο(l), ΔΗ= - Χ
Το Χ μπορεί να είναι:
α) 802kJ, β) 890kJ, γ) 760kJ.

Απαντήσεις:

1) γ

2) α

3) i) α

ii) β

iii) β