Πολυμερισμός και άλλα.

α) CΗ≡CΗ + Η2Ο → CH3CΗ=Ο (Α)

CΗ≡CΗ + ΗCl→ CH2=CΗCl (B)

CH2=CΗCl + H2 → CH3CH2Cl (Γ)

CH3CH2Cl + Mg → CH3CH2ΜgCl (Δ)

CH3CH2ΜgCl + CH3CΗ=Ο → CH3CΗΟ(ΜgCl)CH2CH3

CH3CΗΟ(ΜgCl)CH2CH3 + Η2Ο → CH3CΗ(ΟΗ)CH2CH3 (E)+ Μg(ΟΗ)Cl

ΗΗ

CH3CΗ(ΟΗ)CH2CH3 + Na→ CH3CΗ(ΟΝa)CH2CH3 + ½ Η2.

Οι ονομασίες των ενώσεων είναι:

Α: αιθανάλη, Β: χλωροαιθένιο (βινυλοχλωρίδιο), Γ: χλωροαιθάνιο,

Δ: αίθυλομαγνησιοχλωρίδιο, Ε: 2-βουτανόλη.

β) Ο αριθμός mol του αιθινίου είναι n=m/Μr= 5,2/26=0,2 mol. Η ποσότητα αυτή θα πρέπει να χωριστεί σε δύο ίσες ποσότητες, όπου η μια θα μετατραπεί σε αιθανάλη και η άλλη σε CH3CH2ΜgCl όπου με την αντίδραση μεταξύ τους θα δώσουν την 2-βουτανόλη. Άρα θα παραχθούν n1=n/2 = 0,1mol 2-βουτανόλης, δηλαδή m=0,1· 74g= 7,4 g.

γ) νCH2=CΗCl → (-CH2-CΗCl-)ν πολυβυνιλοχλωρίδιο.