Οξείδωτική δράση ΚΜnΟ4 - K2Cr2O7

Οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν είναι:

2ΚΜnΟ4 +10 ΝαΙ + 8Η2SΟ4 → Κ2SΟ4 + 2MnSO4

+ 5Na2SO4+ 5I2 + 8H2O

2x mol

10x mol

5x mol

Κ2Cr2Ο7 +6ΝαΙ + 7Η2SΟ4 → Κ2SΟ4 + Cr2(SO4)3 +

3Na2SO4 +3I2 + 7H2O

y mol

6y

3y mol

Ο αριθμός mοl K2Cr2O7 είναι: y= CV =0,1·0,2= 0,02 mοl, τα οποία αντιδρούν με 6y= 0,12mol NaI και δίνουν 3y=0,06 mol I2.

Τα συνολικά mol ΝαΙ ήταν: n=m/Mr= 30/150=0,2 mol.

Άρα με το διάλυμα του KMnO4 αντέδρασαν 0,2-0,12 = 0,08mol NaI.

Από την πρώτη χημική εξίσωση έχουμε ότι τα 2x mol KΜnO4 αντιδρούν με 10x mol NaI και δίνουν 5x mol Ι2.

Αλλά 10x= 0,08

x= 0,008

και 5x= 0,04

Για το διάλυμα του ΚΜnΟ4 C=n/V = 2x/0,5 = 0,016/0,4= 0,04Μ

Ενώ τα mol του ΝαΙ συνολικά είναι:

n= 0,06+0,04=0,01 mol ή 0,01·154g= 1,54g.