Επιτάχυνση συστήματος.


Στο αντίβαρο ασκούνται οι δυνάμεις: Το βάρος του και η τάση Τ του νήματος. Επειδή το νήμα είναι αβαρές όπως και η τροχαλία η ίδια τάση του νήματος ασκείται και στο φορτίο από τούβλα. Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής για κάθε σώμα χωριστά και έχουμε:

Β1-Τ= m1·α (1)

Τ-Β2 = m2·α (2)

Αφού τα σώματα είναι δεμένα στα άκρα του ίδιου νήματος κινούνται μαζί και έχουν την ίδια επιτάχυνση.

Με πρόσθεση των (1) και (2) κατά μέλη παίρνουμε:

Β12= m1α+m2α ή

(m1-m2)·g = (m1+m2) ·α ή

α= (m1-m2)g/(m1+m2) οπότε

α= (12-8)·10/(12+8) m/s2 = 2m/s2.

Με αντικατάσταση στην (2) παίρνουμε:

Τ= m2g+m2α = (8·10+8·2) Ν = 96Ν