Συντηρητικές και μη δυνάμεις.


Καρχ= ½ mυ02 = 100J και Κτελ= ½ mυ2 = 64J και με εφαρμογή του ΘΜΚΕ παίρνουμε:

Κτελαρχ = WΒ+WΝ + WΤ.(1)

Όμως WΝ=0 αφού η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση, WΒ=0 αφού το βάρος είναι συντηρητική δύναμη και η διαδρομή είναι κλειστή, οπότε από τη σχέση (1) έχουμε:

WΤ= - 36J, πράγμα που σημαίνει ότι η τριβή αφαιρεί ενέρεια 36J από το σώμα και την μετατρέπει σε θερμότητα.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

i) Σ

ii) Σ

iii) Λ

iv) Λ

v) Σ

vi) Λ

vii) Λ

viii) Σ