Ισχυρό ή ασθενές οξύ

i) Σωστό το α. Το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ αφού pΗ=3, οπότε [Η3Ο+]=10-3Μ και αυτό συμβαίνει, στα ισχυρά οξέα.

ΗΑ +

Η2Ο →

Η3Ο+ +

Α-

10-3 Μ


10-3Μ


ii) Το αλάτι ΝαΑ διίσταται σε ιόντα:

ΝaΑ → Νa+ + Α-.

Όμως ούτε τα κατιόντα ούτε τα ανιόντα αντιδρούν με το νερό, οπότε pΗ=7.