Επιταχυνόμενη-Επιβραδυνόμενη κίνηση.

Το διπλανό διάγραμμα αφορά ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα σε προσανατολισμένο άξονα x΄Οx. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.

α) Από 0-1s το σώμα κινείται προς τα αρνητικά του άξονα και η επιτάχυνσή του είναι θετική.

β) Από 1s-2s το σώμα κινείται προς τα θετικά του άξονα και η επιτάχυνσή του είναι αρνητική.

γ) Από 2s-3s το σώμα κινείται προς τα αρνητικά και η επιτάχυνσή του είναι αρνητική.

δ) Από 3s-4s το σώμα επιταχύνεται.

Απάντηση:

α) Σ

β) Λ

γ) Λ

δ) Σ