Αρχή της επαλληλίας και Συμβολή κυμάτων .

α) Το σημείο Α έχει φάση μηδέν, ενώ το σημείο Β φ=π.
β) Την χρονική στιγμή t1 = t0+ 1,5s τα δύο κύματα έχουν διαδοθεί κατά Δx1=υ·Δt= 1,5m, την στιγμη t2, Δx2=υ·Δt2 = 3m, ενώ τη στιγμή t3 κατά Δx3= υ·Δt3= 4m.

Συνεπώς τα αντίστοιχα στιγμιότυπα είναι αυτά που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.