Σύνθεση Ταλαντώσεων με διαφορετικές συχνότητες

i) Οι δύο ταλαντώσεις έχουν ίδια το ίδιο πλάτος αλλά διαφορετικές συχνότητες. Από την αρχή της επαλληλίας έχουμε:

yολ=y1+y2= 0,2 [ημ60πt + ημ(62πt-π/2)] →

yολ= 2·0,2 συν(60πt-62πt+π/2)/2 ·ημ(60πt+62πt-π/2)/2→

yολ=0,4·συν(-πt+π/4)·ημ(61πt-π/4) →

yολ =0,4·συν(πt-π/4)· ημ(61πt-π/4).

ii) Για t=0, το πλάτος είναι Α΄= |0,4·συν(πt-π/4)| =0,4συνπ/4 =0,4·21/2/2 =0,2·21/2 και η απομάκρυνση θα είναι y= 0,2·21/2·ημ(-π/4) = - 0,2m