Απλό εκκρεμές

i) Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής για την κρούση και έχουμε:

Ραρχ= Ρτελ

m1·υ1 = - m1·υ2 + Μ·υ

υ= m112)/Μ= 0,1·(5+1)/2 m/s= 0,3m/s

ii) Το σώμα Σ θα εκτελέσει ταλάντωση, για την οποία ισχύει:

D=Μ·ω2 ή

Mg/l =Μ·ω2 άρα

ω2= g/l= 4rad/s2 ή

ω = 2rad/s

και όπου η ταχύτητα που υπολογίσαμε είναι η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης,

υ=ω·x0 ή

x0= υ/ω= 0,3/2m= 0,15 m.

iii) Για την ταλάντωση του σώματος Σ ισχύει:

ΣF= - D·x άρα

ΣFmαx = D·x0 = Μg·x0/l =2·10·0,15/2,5N =0,6N