Δράση - αντίδραση. Ελατήριο και σώμα.

1) Στο σώμα ασκείται το βάρος του Β=mg=20Ν και η δύναμη από το ελατήριο:

Fελ=ΚΔl= 100·0,1Ν= 10Ν.

2) Στο ελατήριο ασκούνται η δύναμη F1 από το σώμα, η αντίδραση της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο σώμα, οπότε F1=10Ν και μια δύναμη F3 από το τραπέζι. Για το ελατήριο ΣF=0 ή F3=10Ν.

3) Στο τραπέζι ασκούνται το βάρος του από τη Γη, η δύναμη F2 από το ελατήριο, αντίδραση της F3, συνεπώς F2=10Ν, και οι αντιδράσεις Ν1 και Ν2 από το έδαφος, οι αντιδράσεις των οποίων ασκούνται στο έδαφος. Οι αντιδράσεις των δύο βαρών ασκούνται στο κέντρο της Γης.