Επιταχυνόμενη κίνηση;

Η θέση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση δίνεται στο διάγραμμα. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και γιατί;

i) Το κινητό έχει αρνητική επιτάχυνση.

ii) Το κινητό επιβραδύνεται.

iii) Η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν. Πώς μπορείτε να το δικαιολογείστε;

iv) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του κινητού είναι σταθερός.

v) Τη χρονική στιγμή t=4s, το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 16m και έχει ταχύτητα με μέτρο 8m/s.

Απάντηση:

Αφού η κίνηση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη η καμπύλη του σχήματος είναι παραβολή, έχει τα κοίλα προς τα κάτω, πράγμα που σημαίνει ότι η επιτάχυνση είναι αρνητική, ενώ και η ταχύτητα είναι αρνητική. Η κλίση της καμπύλης μας δίνει την ταχύτητα, οπότε στην αρχική θέση η ταχύτητα είναι μηδενική.

Οι εξισώσεις κίνησης είναι:

Δx= ½ αt2 και με αντικατάσταση όπου Δx= -16m και t=4 παίρνουμε:

α= 2Δx/t2 =2·(-16)/16 m/s2 = -2 m/s2 και

υ= αt = - 8m/s.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

i) Σ

ii) Λ

iii) Σ

iv) Σ.

v) Λ