Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Και στα δύο σώματα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.