Επιτάχυνση ράβδου και δύναμη από τον άξονα.


  1. Στ=Ι·αγων → F·l = (1/12 Ml2+Ml2/4) · αγων ή

F·l = 1/3 Ml2·αγων ή

αγων= 3F/Μ·l = 3·20/3·2 rad/s2=10rad/s2.

2) Το κέντρο μάζας Ο της ράβδου έχει επιτρόχια επιτάχυνση:

αcm= αγων·R= αγων·l/2 = 10m/s2.

Για τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα δίνει:

ΣFx = m·αcm F+ Fx = m·αcm ή

Fx= mαcm F = 3·10N-20N = 10N

ΣFy= m·υ2/R (Η συνισταμένη των δυνάμεων παίζει το ρόλο της κεντρομόλου)

Fy-W=0 ή

Fy= Mg=30N.

3) Καθώς περιστρέφεται η ράβδος μεταβάλλεται η ροπή της δύναμης F, αλλά παρουσιάζει ροπή και το βάρος. Συνεπώς η γωνιακή επιτάχυνση μεταβάλλεται.