ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.Απάντηση:

CH3OH+ SΟCl2 → CH3Cl (A) + SO2+ HCl

CH3Cl + Mg → CH3MgCl (B)

3CH3OH + K2Cr2O7 +4 H2SO4 → 3HCH=O(Γ) + K2SO4+ Cr2(SO4)3+7 H2O

HCH=O + CH3MgCl → CH3CH2OMgCl (Δ)

CH3CH2OMgCl + H2O → CH3CH2OH (E) + Mg(OH)Cl

3CH3CH2OH + K2Cr2O7 +4 H2SO4 → 3CH3CH=O(Z) + K2SO4+ Cr2(SO4)3+7 H2O

CH3CH=O + CH3MgCl →(CH3)2CHOMgCl (I)

(CH3)2CHOMgCl + H2O → CH3CH(OH)CH3 (Λ)+ Mg(OH)Cl

3ΗCH=O + K2Cr2O7 +4 H2SO4 → 3HCOOH(K) + K2SO4+ Cr2(SO4)3+4 H2O