Κρούση και Ενέργεια.

Α) Οι προτάσεις είναι:

i) Λ

ii) Σ

iii) Λ

iv) Σ

Β) Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής για την κρούση και έχουμε:

Ραρχ= Ρτελ

m1·υ1 = m1·υ2 + Μ·v

v= m1 (υ1-υ2)/Μ= 0,1·(200-100)/2 m/s = 5m/s

Γ) Για την προς τα πάνω κίνηση του σώματος, μέχρι να φτάσει σε ύψος h, ισχύει η διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας, αφού η μόνη δύναμη που παράγει έργο είναι το βάρος του σώματος, που είναι συντηρητική δύναμη. Η τάση του νήματος είναι κάθετη στη μετατόπιση και δεν παράγει έργο.

Καρχ+ Uαρχ = Κτελ + Uτελ

Παίρνοντας ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που περνά από την αρχική θέση του σώματος Σ, παίρνουμε:

½ Μv2 + 0 = 0 + Μgh ή

h = v2/2g = 25/2·10 m = 1,25m.