Επιτάχυνση και μεταβολή της ταχύτητας

Στο διάγραμμα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, το εμβαδόν μας δίνει την μεταβολή της ταχύτητας, αφού α=Δυ/Δt → Δυ=α·Δt. Έτσι οι απαντήσεις είναι:

i) Σ

ii) Λ

iii) Λ

iv) Σ

v) Σ