Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.

Επειδή η αντίδραση είναι εξώθερμη, αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση που απορροφάται θερμότητα, δηλαδή προς τα αριστερά. Έτσι η ποσότητα του του Α αυξάνεται, ενώ ο συνολικός αροθμός των mol αυξάνεται. Περισσότερα mol σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, συνεπώς και μεγαλύτερη πίεση.
Οπότε οι απαντήσεις είναι:
i) β)
ii) α)