Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής

1) δ

2) α

3) β

4) α

5) γ