Στατική Τριβή και Τριβή ολίσθησης.


α) Η πρώτη πρόταση είναι λάθος. Το σώμα ισορροπεί άρα η τριβή είναι στατική με μέτρο 10Ν.

β) x= ½ αt2 ή α= 2x/t2 = 2·8/42 =1m/s2.

γ) Σε κάθε περίπτωση το σώμα ισορροπεί στον άξονα y:

ΣFy=0 ή Ν-Β=0 ή Ν=mg=5·10Ν=50Ν

Στην πρώτη περίπτωση: ΣFx= 0 → F1s=0 → Τs=F1= 10Ν

Στην δεύτερη περίπτωση ξανά το σώμα ισορροπεί:

ΣFx= 0 → F2ορ=0 → Τορ= F2= 20Ν

Κατά την κίνηση του σώματος:

ΣFx= mα ή

F2ολ = mα ή

Τολ= F2- mα = 20Ν-5Ν=15Ν.