Δύο κινητά.

Από το ίδιο σημείο μιας ευθείας ξεκινούν ταυτόχρονα δύο κινητά Α και Β οι ταχύτητες των οποίων μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα, όπου οι δύο ευθείες είναι παράλληλες.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Τα δύο κινητά έχουν την ίδια επιτάχυνση.

β) Τα δύο κινητά έχουν τις ίδιες μετατοπίσεις κάθε χρονική στιγμή.

γ) Η απόσταση των κινητών παραμένει σταθερή και ίση με 5m.

δ) Για t=2s τα κινητά απέχουν 10m.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

α) Η κλίση της ευθείας μας δίνει την επιτάχυνση, οπότε τα δύο κινητά έχουν ίσες επιταχύνσεις, αφού οι ευθείες είναι παράλληλες.

β) Για τις μετατοπίσεις των δύο κινητών και θεωρώντας την αρχική θέση x=0, ισχύουν οι εξισώσεις:

x1= υ0t + ½ αt2 και

x2 = ½ αt2

Άρα δεν έχουμε ίσες μετατοπίσεις.

γ) Η απόσταση των δύο κινητών κα΄θε στιγμή είναι:

d=x1-x2= υ0t

Η απόσταση αυτή δεν παραμένει σταθερή.

δ) Για t=2s έχουμε d=υ0t= 5·2 m =10m.