Διαγράμματα στην ΕΟΜΚ.

Σωστά είναι τα διαγράμματα (γ) και (δ)