Ανάμειξη διαλυμάτων

α) Για το διάλυμα Α:

C

CH3CΟΟΝα

2Ο ↔

CH3CΟΟ-

3Ο+

Ι.Ι.

0,1-x

x

x

Κα=x2/C-x ή επειδή 0,1>Κα/C

Κα=x2/C → x2=10-5·0,1 → x= 10-3 → pΗ=3.

Για το Β διάλυμα: ΗCl+ Η2Ο → Η3Ο++ Cl-

Και αφού pΗ= 1 → [Η3Ο+] = 0,1M → CHCl= 0,1M

β) Για την ανάμειξη έχουμε:

CH3CΟΟΝα: Cαρχ·Vαρχ = Cαλ·Vτελ → Cαλ = 0,1·0,3/0,45= 1/15Μ

CH3CΟΟΗ: Cαρχ·Vαρχ = Cοξ·Vτελ → Cοξ= 0,1·0,15/0,45= 1/30Μ.

Στο διάλυμα έχουμε τις ισορροπίες:

CH3CΟΟΗ + Η2Ο ↔ CH3CΟΟ- + Η3Ο+

CH3CΟΟΝα → CH3CΟΟ- + Να+.

Το διάλυμα είναι ρυθμιστικό και ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις, οπότε από την εξίσωση Η-Η παίρνουμε:

pΗ= pΚα + log(Cβας/Cοξ) = 5 + log2