Διάδοση κύματος

Το κύμα την χρονική στιγμή t1=t0+Τ/4 έχει διαδοθεί κατά Δx=υ·t =λ/Τ· Τ/4=λ/4 και αντίστοιχα την t2= t0+T/2 κατά Δx=υ·t =λ/Τ· Τ/2=λ/2.

Έτσι τα στιγμιότυπα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.