Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ.

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σώμα από την αρχική θέση μέχρι τη θέση x=10m.

Κτελ- Καρχ = WF + WΒ + WΝ + WΤ (1)

Αλλά WΒ= WΤ = 0 αφού οι δυνάμεις είναι κάθετες στην μετατόπιση.

ΣFy=0 ή Ν=mg, συνεπώς Τ=μΝ= μmg.

Το έργο της δύναμης F είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου της γραφικής παράστασης, δηλαδή:

WF= ½ 10·20J= 100J

Αντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε:

½ mυ2 – 0 = WF - μmg·x από όπου

μ= (2WF- mυ2)/2mgx = (2·100-2·36)/(2·2·10·10)= 0,32.