Ενέργεια στην πλάγια βολή.


i) Λ

ii) Σ

iii) Λ

iv) Σ

v) Σ

i) Έργο σε μια θέση δεν θπάρχει. Το έργο αναφέρεται σε μετατόπιση.

ii) W=Uαρχ-Uτελ = 0- mgh = - mgh, αν πάρουμε το έδαφος σαν επίπεδο μηδενικής ενέργειας.

iii) Ομοίως W= mgh

iv) Ομοίως W= 0-0=0

v) Από το ΘΜΚΕ έχουμε:

Κτελ- Καρχ = W ή

½ mυ02 – ½ mυ2 = 0 ή

υ=υ0